Integritetspolicy

På denna webbsida kan du få information om hur assistansanordnare.se hanterar dina personuppgifter. Här kan du få en översikt över vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det, och vilka regler som styr denna behandling.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Syfte Juridisk grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
Förfrågningar om assistansförmedling Samtycke Namn, telefonnummer, e-postadress, stad, samt eventuella info om assistansen. Uppgifterna raderas först när förfrågaren inte längre är en aktiv kund hos assistansföretaget.

Varifrån får vi dina personuppgifter

När du kontaktar oss via telefon, e-post eller vår webbplats, tillhandahåller vi de personuppgifter som är nödvändiga för att ge dig information eller utföra vår tjänst.

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter korrekt i enlighet med gällande lagstiftning inklusive GDPR. I detta avsnitt förklaras vilka rättigheter du har avseende vår hantering av dina personuppgifter. För att hantera dina rättighetsförfrågningar på ett korrekt sätt måste vi säkerställa att du är rätt person som begär informationen. Detta kräver att vi kan identifiera dig för att garantera korrekt utförande av våra tjänster.

Rätt till tillgång

Vi är transparenta i vår hantering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en utskrift som visar hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilken information vi har om dig. Du kan när som helst begära tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Vi strävar alltid efter att ha korrekta personuppgifter om dig. Om du upptäcker felaktigheter har du rätt att få dem korrigerade. I vissa fall kan det krävas komplettering om uppgifter är ofullständiga.

Rätt till radering

Dina personuppgifter ägs av dig, och vi behandlar dem endast med ditt medgivande. Du har rätt att begära att de raderas. Det är dock viktigt att notera att vissa situationer kräver att vi fortsätter behandla dina personuppgifter enligt lag, som t.ex. bokföringslagen. I sådana fall kan vi inte radera dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Rätt till begränsning

I specifika situationer har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi bara får använda dina uppgifter för vissa ändamål. En sådan begränsning kan vara aktuell om du ifrågasätter uppgifternas korrekthet eller om de behandlas olagligt. Under utredningsperioden kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter för att säkerställa en grundlig granskning av deras korrekthet och legalitet.

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter automatiskt med stöd av samtycke eller avtal har du rätt att begära en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format. Om tekniskt möjligt kan uppgifterna även överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Med vem vi delar dina personuppgifter med

Vi respekterar din integritet. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Om vi delar dina personuppgifter, görs det endast med assistansföretag som är våra samarbetspartners, förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss. Vi har vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera en säker hantering av dina personuppgifter.

Vi har implementerat säkerhetsprotokoll för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, förlust eller skada på dina personuppgifter. Endast auktoriserad personal och samarbetspartners som behöver åtkomst till dina personuppgifter i sitt arbete kommer att få sådan åtkomst. Vi övervakar och begränsar åtkomsten till dina personuppgifter för att säkerställa att endast de som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång.

Vi följer strikta riktlinjer för dataskydd och håller oss kontinuerligt uppdaterade om nya lagar och regler inom området. Detta är för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Vår målsättning är att du ska känna dig fullständigt trygg när du delar dina personuppgifter med oss, och vi gör allt som krävs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och att endast de som behöver ha tillgång till dem faktiskt har det.